ORIS.LT LOGO

Samsung VRF-DVM MINI bevėjės 1-kryptės kasetės vidinis blokas

,,Samsung” – oro kondicionavimo ir vėdinimo įranga yra šiuolaikiška, modernaus dizaino, turinti naujausias technologijas, taupanti energiją, aprūpinta galinga filtravimo sistema, kuri padeda iš patalpos oro pašalinti nematomas dulkių daleles, bakterijas ir nemalonius kvapus.

Gaukite bene geriausią pasiūlymą per 1 darbo dieną:

Mus rinktis verta!

Įmonės darbai apdrausti 500000€, todėl jausitės saugūs

Servisas ir aptarnavinas

Profesionalių montuotojų komanda

Įmonė su 8 metų patirtimi

Lizingas tik 4% metams

Sutvarkome APVA parama

Atrinkti geriausi ir optimaliausi produktai

Patraukli kaina
montavimo darbams

Profilaktinė priežiūra,
garantija darbams ir įrangai

Padedame gauti
APVA paramą

Elektrinę pilnai
priduodame ESO

Kodėl verta rinktis Samsung oro kondicionierių?

VRF-DVM – kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

samsung

Valdykite oro kondicionierių paprastai!

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Samsung VRF-DVM MINI bevėjės 1-kryptės kasetės privalumai

  • Bevėjė kasetė. Įren­gi­nys išstu­mia orą per tūks­tan­čius skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, sukur­da­mas išsklai­dytą ir švelnų oro srautą.
  • Plonas ir kompak­tiš­kas dizai­nas. Kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos.
  • Plau­nami filt­rai. Kad kondi­cio­nie­rius veiktų tinka­mai, filt­rus reikia regu­lia­riai plauti vande­niu.
  • Plonas ir leng­vas dizai­nas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
samsung
samsung
  • Bevėjė kasetė. Įren­gi­nys išstu­mia orą per tūks­tan­čius skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, sukur­da­mas išsklai­dytą ir švelnų oro srautą.
  • Plonas ir kompak­tiš­kas dizai­nas. Kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos.
  • Plau­nami filt­rai. Kad kondi­cio­nie­rius veiktų tinka­mai, filt­rus reikia regu­lia­riai plauti vande­niu.
  • Plonas ir leng­vas dizai­nas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
Techninė modelių specifikacija

Samsung VRF-DVM MINI bevėjės 1-kryptės kasetės vidinis blokas

Papildoma informacija

Gamintojas

Samsung

Modeliai

1,9kW AM017NN1PEH/EU, Samsung, 2,5kW AM022NN1PEH/EU, Samsung, 2,5kW AM022NN1DKH/EU, Samsung, 3,2kW AM028NN1DKH/EU, Samsung, 4,0kW AM036NN1DKH/EU, Samsung, 6,3kW AM056NN1DEH/EU, Samsung, 8,0kW AM071NN1DEH/EU, Samsung

Gauti nemokamą konsultaciją

Pateikite užklausą dėl Samsung VRF-DVM MINI bevėjės 1-kryptės kasetės vidinis blokas