ORIS.LT LOGO

Samsung VRF-DVM 2-ų krypčių kasetės vidinis blokas

,,Samsung” – oro kondicionavimo ir vėdinimo įranga yra šiuolaikiška, modernaus dizaino, turinti naujausias technologijas, taupanti energiją, aprūpinta galinga filtravimo sistema, kuri padeda iš patalpos oro pašalinti nematomas dulkių daleles, bakterijas ir nemalonius kvapus.

Gaukite bene geriausią pasiūlymą per 1 darbo dieną:

Mus rinktis verta!

Įmonės darbai apdrausti 500000€, todėl jausitės saugūs

Servisas ir aptarnavinas

Profesionalių montuotojų komanda

Įmonė su 8 metų patirtimi

Lizingas tik 4% metams

Sutvarkome APVA parama

Atrinkti geriausi ir optimaliausi produktai

Patraukli kaina
montavimo darbams

Profilaktinė priežiūra,
garantija darbams ir įrangai

Padedame gauti
APVA paramą

Elektrinę pilnai
priduodame ESO

Kodėl verta rinktis Samsung oro kondicionierių?

VRF-DVM – kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

2-u-krypciu-kasete-oris-lt

Idea­liai tinka ilgoms ir siau­roms patal­poms

Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius yra puikus spren­di­mas ilgoms ir siau­roms patal­poms, pavyz­džiui, vesti­biu­liams, kori­do­riams. Kadangi jis yra 45 proc. mažes­nis už anks­tes­niuo­sius mode­lius ir užima 30 proc. mažiau vietos nei ketu­rių kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius, jį lengva įrengti bet kokio dizaino pastate. Oro kondi­cio­nie­rius puikiai telpa po stan­dar­ti­nio dydžio lubų plokš­tė­mis ir yra beveik nema­to­mas. Turė­kite neprie­kaiš­tin­gai veikian­čią oro kondi­cio­na­vimo sistemą, daran­čią mini­malų poveikį inte­rje­rui.

Valdykite oro kondicionierių paprastai!

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Produkto savybės

samsung
  • „Auto Surround Swing“. Inova­ty­vu­sis dvigu­bas kryž­mi­nio srauto venti­lia­to­rius dar geriau paskirsto vėsų ir šiltą orą ir dirba itin tyliai. Oro kondi­cio­nie­rius tinka bet kokiai patal­pai – oras visur bus paskirs­ty­tas toly­giai.
  • Savai­mi­nės diag­nos­ti­kos reži­mas. Oro kondi­cio­nie­riaus savai­mi­nės diag­nos­ti­kos reži­mas iš karto įspėja naudo­to­jus apie gedi­mus. Klai­dos kodas ir LED lemputė leidžia grei­tai nusta­tyti gedimą ir grei­čiau jį paša­linti.
  • Opti­ma­lus tempe­ra­tū­ros valdy­mas. Dėl opti­ma­laus tempe­ra­tū­ros valdymo funk­ci­jos galima užtik­rinti vienodą klimatą visoje patal­poje. Ši funk­cija nustato tempe­ra­tūrą patal­pos viršuje ir apačioje ir sten­giasi ją suvie­no­dinti. Panai­ki­nami karšti ir šalti taškai, suku­riama labiau suba­lan­suota ir jaukesnė aplinka.
  • Galin­gas oro srau­tas. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius turi plačias mentes, suku­rian­čias galingą oro srautą ir nešvais­tan­čias elekt­ros ener­gi­jos. Šis vidaus oro kondi­cio­nie­rius pučia vėsų arba šiltą orą dide­liu atstumu, todėl nerei­kia papil­domų prie­taisų. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius toly­giai vėsina ir šildo visą patalpą bei užtik­rina opti­ma­lią tempe­ra­tūrą net ir atokiau­siame kampe­lyje.
  • Apsauga nuo persi­pil­dymo. Inova­ty­vus drena­ži­nio siurb­lio vožtu­vas nelei­džia išleis­tam vande­niui tekėti atgal į drena­žinį rezer­vu­arą. Nebe­rei­kės neri­mauti dėl užsi­sto­vė­ju­sio vandens ar išsi­lie­jimo patal­pose persi­pil­džius rezer­vu­arui. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius užtik­rina gaivų ir švarų orą patal­poje.
  • Ant lubų nesi­kau­pia dulkės. Naudo­dami dviejų kryp­čių kase­tinį oro kondi­cio­nie­rių, galė­site pamiršti nešva­rias lubas. Naujo dizaino skyde­lis nelei­džia kaup­tis dulkėms, kai oro kondi­cio­nie­rius naudo­ja­mas ilgą laiką.
  • Itin aukš­tai vandenį pake­lian­tis drena­ži­nis siurb­lys. Dviejų kryp­čių kase­ti­nis oro kondi­cio­nie­rius turi pasi­rink­tinį itin aukš­tai vandenį pake­liantį drena­žinį siurblį. Siurb­lys pake­lia susi­kau­pusį vandenį į 750 mm aukštį (anks­tesni mode­liai pakel­davo į 700 mm aukštį). Galin­ges­nis siurb­lys sutei­kia daugiau lanks­tumo renkan­tis oro kondi­cio­nie­riaus įren­gimo vietą.
Techninė modelių specifikacija

Samsung VRF-DVM 2-ų krypčių kasetės vidinis blokas

Papildoma informacija

Gamintojas

Samsung

Modeliai

6,3kW AM056FN2DEH/EU, Samsung, 8,0kW AM071FN2DEH/EU, Samsung

Gauti nemokamą konsultaciją

Pateikite užklausą dėl Samsung VRF-DVM 2-ų krypčių kasetės vidinis blokas