fbpx
ORIS.LT LOGO

Samsung Split komplektas su R410a freonu be tūrinio šildytuvo (trifazis) oras-vanduo

„Samsung” – oro kondicionavimo ir vėdinimo įranga yra šiuolaikiška, modernaus dizaino, turinti naujausias technologijas, taupanti energiją, aprūpinta galinga filtravimo sistema, kuri padeda iš patalpos oro pašalinti nematomas dulkių daleles, bakterijas ir nemalonius kvapus.

Techininė charakteristika: Samsung Split

Gaukite bene geriausią pasiūlymą per 1 darbo dieną:

Mus rinktis verta!

Įmonės darbai apdrausti 500000€, todėl jausitės saugūs

Servisas ir aptarnavinas

Profesionalių montuotojų komanda

Įmonė su 8 metų patirtimi

Lizingas tik 4% metams

Sutvarkome APVA parama

Atrinkti geriausi ir optimaliausi produktai

Patraukli kaina
montavimo darbams

Profilaktinė priežiūra,
garantija darbams ir įrangai

Padedame gauti
APVA paramą

Elektrinę pilnai
priduodame ESO

Kodėl verta rinktis Samsung šilumos siurblį?

„Split” su trečio­sios šalies DHW baku. ,, EHS Split” R410A lauko įren­gi­nys yra prijun­g­ia­mas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (DHW) talpykla ir pate­n­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,,, Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir sukurti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­­rių šildymą.

R32 šalnešis_oris_lt

Šioje šilumos siurblių serijoje naudojamas R32 šaltnešis

R32 yra naujas šaltnešis, žymiai ekologiškesnis ir turintis tris kartus mažesnį GWP. Naujo šaltnešio dėka galima sumažinti jo kiekį sistemoje ir padidinti įrangos efektyvumą.

Dėl savo išskirtinių savybių R32 išsiskiria labai gerais energijos vartojimo efektyvumo rodikliais. Šaldymo potencialas 1,5 karto didesnis už R410A, o tai reiškia, kad pasiekti norimą temperatūrą reikia mažiau energijos ir mažesnio aušalo kiekio.

Valdykite šilumos siurblį paprastai!

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

samsung_TDM_oris_lt

Samsung Split šilumos siurblio privalumai

  • Opti­mi­zuo­tas našu­­mas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funk­cija opti­mi­zuo­jama remia­n­tis esama darbo tempe­ra­tūra.
  • Itin pati­ki­­mas. „EHS Split“ yra pato­­bu­li­nimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus venti­lia­to­rius ir reži­­mas „Silent“ užti­k­rina ramybę naktį, todėl sistema suku­ria idea­lias gyve­nimo sąly­gas.
  • Įren­gi­nys sude­ri­na­­mas su patalpų termos­ta­tais, saulės siurb­liais, dvikryp­čiais ir trikryp­čiais vožtu­vais ir atsa­r­gi­niais kati­lais.
  • Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano juti­k­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.
Techninė modelių specifikacija

Samsung Split komplektas su R410a freonu be tūrinio šildytuvo (trifazis) oras-vanduo

Papildoma informacija

Pasirinkite prekės modelį

12,0kW AE160JNYDGH/EU-AE120JXEDGH/EU, Samsung, 15,0kW AE160JNYDGH/EU-AE160JXEDGH/EU, Samsung

Gamintojas

Samsung

Gauti nemokamą konsultaciją

Pateikite užklausą dėl Samsung Split komplektas su R410a freonu be tūrinio šildytuvo (trifazis) oras-vanduo