ORIS.LT LOGO

Samsung monobloko komplektas su R32 freonu (su tūriniu šildytuvu) oras-vanduo

„Samsung“ – oro kondicionavimo ir vėdinimo įranga yra šiuolaikiška, modernaus dizaino, turinti naujausias technologijas, taupanti energiją, aprūpinta galinga filtravimo sistema, kuri padeda iš patalpos oro pašalinti nematomas dulkių daleles, bakterijas ir nemalonius kvapus.

Techninė charakteristika: Samsung monobloko komplektas

Gaukite bene geriausią pasiūlymą per 1 darbo dieną:

Mus rinktis verta!

Įmonės darbai apdrausti 500000€, todėl jausitės saugūs

Servisas ir aptarnavinas

Profesionalių montuotojų komanda

Įmonė su 8 metų patirtimi

Lizingas tik 4% metams

Sutvarkome APVA parama

Atrinkti geriausi ir optimaliausi produktai

Patraukli kaina
montavimo darbams

Profilaktinė priežiūra,
garantija darbams ir įrangai

Padedame gauti
APVA paramą

Elektrinę pilnai
priduodame ESO

Kodėl verta rinktis Samsung šilumos siurblį?

Naudo­jant „Sam­sung Mono“ kont­ro­linį rinkinį, „EHS Mono“ galima prijungti prie trečiųjų šalių įran­gos, pvz., buiti­nio karšto vandens (DHW) talpyk­los. „Mono“ valdymo komp­lektą sudaro valdik­lis, srauto jutik­lis, DHW jutik­lis ir išėjimo bei grįž­ta­mojo vandens jutik­liai. Tai inte­gruo­tas šildymo ir buiti­nio karšto vandens tiekimo spren­di­mas.

R32 šalnešis_oris_lt

Šioje šilumos siurblių serijoje naudojamas R32 šaltnešis

R32 yra naujas šaltnešis, žymiai ekologiškesnis ir turintis tris kartus mažesnį GWP. Naujo šaltnešio dėka galima sumažinti jo kiekį sistemoje ir padidinti įrangos efektyvumą.

Dėl savo išskirtinių savybių R32 išsiskiria labai gerais energijos vartojimo efektyvumo rodikliais. Šaldymo potencialas 1,5 karto didesnis už R410A, o tai reiškia, kad pasiekti norimą temperatūrą reikia mažiau energijos ir mažesnio aušalo kiekio.

Valdykite šilumos siurblį paprastai!

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Samsung EHS Mono HTML

Samsung EHS šilumos siurblio privalumai

  • Per intui­ty­vųjį spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį galima stebėti ener­gi­jos suvar­to­jimą.
  • Prie­kyje sumon­tuo­tas tech­ni­nės prie­žiū­ros lange­lis paleng­vina tech­ninę prie­žiūrą.
  • 2 zonų valdy­mas, tinka­mas grindų šildy­mui ir radia­to­riams.
  • Sieki­nat užtik­rinti nuola­tinį šildymą, pridė­tas atsar­gi­nis šildy­tu­vas.
Techninė modelių specifikacija

Samsung monobloko komplektas su R32 freonu (su tūriniu šildytuvu) oras-vanduo

Papildoma informacija

Pasirinkite prekės modelį

5.00kW AE050RXYDEG/EU/AE200RNWMEG/EU/MWR-WW10KN (200L tūrinis šildytuvas, vienfazis), Saumsung, 8.00kW AE080RXYDEG/EU/AE200RNWMEG/EU/MWR-WW10KN (200L tūrinis šildytuvas, vienfazis), Saumsung, 8.00kW AE080RXYDEG/EU/AE260RNWMEG/EU/MWR-WW10KN (260L tūrinis šildytuvas, vienfazis), Samsung, 12.00kW AE120RXYDEG/EU/AE200RNWMEG/EU/MWR-WW10KN (200L tūrinis šildytuvas, vienfazis), Samsung, 12.00kW AE120RXYDEG/EU/AE260RNWMEG/EU/MWR-WW10KN (260L tūrinis šildytuvas, vienfazis), Samsung, 16.00kW AE160RXYDEG/EU/AE200RNWMEG/EU MWR-WW10KN (200L tūrinis šildytuvas, vienfazis), Samsung, 16.00kW AE160RXYDEG/EU/AE260RNWMEG/EU/MWR-WW10KN (260L tūrinis šildytuvas, vienfazis), Samsung

Gamintojas

Samsung

Gauti nemokamą konsultaciją

Pateikite užklausą dėl Samsung monobloko komplektas su R32 freonu (su tūriniu šildytuvu) oras-vanduo