fbpx
ORIS.LT LOGO

Samsung monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo) oras-vanduo

„Samsung” – oro kondicionavimo ir vėdinimo įranga yra šiuolaikiška, modernaus dizaino, turinti naujausias technologijas, taupanti energiją, aprūpinta galinga filtravimo sistema, kuri padeda iš patalpos oro pašalinti nematomas dulkių daleles, bakterijas ir nemalonius kvapus.

Techninė charakteristika: Samsung monobloko komplektas

Gaukite bene geriausią pasiūlymą per 1 darbo dieną:

Mus rinktis verta!

Įmonės darbai apdrausti 500000€, todėl jausitės saugūs

Servisas ir aptarnavinas

Profesionalių montuotojų komanda

Įmonė su 8 metų patirtimi

Lizingas tik 4% metams

Sutvarkome APVA parama

Atrinkti geriausi ir optimaliausi produktai

Patraukli kaina
montavimo darbams

Profilaktinė priežiūra,
garantija darbams ir įrangai

Padedame gauti
APVA paramą

Elektrinę pilnai
priduodame ESO

Kodėl verta rinktis Samsung šilumos siurblį?

Naudo­jant „Sam­sung Mono“ kont­ro­linį rinkinį, „EHS Mono“ galima prijungti prie trečiųjų šalių įran­gos, pvz., buiti­nio karšto vandens (DHW) talpyk­los. „Mono“ valdymo komp­lektą sudaro valdik­lis, srauto jutik­lis, DHW jutik­lis ir išėjimo bei grįž­ta­mojo vandens jutik­liai.

R32 šalnešis_oris_lt

Daikin Altherma 3 be integruoto boilerio su Wifi

R32 yra naujas šaltnešis, žymiai ekologiškesnis ir turintis tris kartus mažesnį GWP. Naujo šaltnešio dėka galima sumažinti jo kiekį sistemoje ir padidinti įrangos efektyvumą.

Dėl savo išskirtinių savybių R32 išsiskiria labai gerais energijos vartojimo efektyvumo rodikliais. Šaldymo potencialas 1,5 karto didesnis už R410A, o tai reiškia, kad pasiekti norimą temperatūrą reikia mažiau energijos ir mažesnio aušalo kiekio.

Valdykite šilumos siurblį paprastai!

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Samsung_oras_vanduo_monobloko_komplektas_oris_lt

Samsung EHS šilumos siurblio privalumai

  • Intui­ty­vus spal­voto ekrano jutik­li­nis valdik­lis kelio­mis kalbo­mis.
  • Ener­gi­jos stebė­ji­mas jutik­li­niu valdik­liu.
  • Foto­vol­tinė sistema parengta išma­nia­jam tink­lui.
  • 2 zonų valdy­mas, tinka­mas grindų šildy­mui ir radia­to­riams.
Techninė modelių specifikacija

Samsung monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo) oras-vanduo

Papildoma informacija

Pasirinkite prekės modelį

5,0kW MIM-E03CN-AE050RXYDEG/EU, Samsung, 8,0kW MIM-E03CN-AE080RXYDEG/EU, Samsung, 8,0kW MIM-E03CN-AE080RXYDGG/EU (trifazis), Samsung

Gamintojas

Samsung

Gauti nemokamą konsultaciją

Pateikite užklausą dėl Samsung monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo) oras-vanduo