ORIS.LT LOGO

Samsung bevėjės 1-kryptės kasetės komplektas

,,Samsung” – oro kondicionavimo ir vėdinimo įranga yra šiuolaikiška, modernaus dizaino, turinti naujausias technologijas, taupanti energiją, aprūpinta galinga filtravimo sistema, kuri padeda iš patalpos oro pašalinti nematomas dulkių daleles, bakterijas ir nemalonius kvapus.

Gaukite bene geriausią pasiūlymą per 1 darbo dieną:

Mus rinktis verta!

Įmonės darbai apdrausti 500000€, todėl jausitės saugūs

Servisas ir aptarnavinas

Profesionalių montuotojų komanda

Įmonė su 8 metų patirtimi

Lizingas tik 4% metams

Sutvarkome APVA parama

Atrinkti geriausi ir optimaliausi produktai

Patraukli kaina
montavimo darbams

Profilaktinė priežiūra,
garantija darbams ir įrangai

Padedame gauti
APVA paramą

Elektrinę pilnai
priduodame ESO

Kodėl verta rinktis Samsung oro kondicionierių?

Bevė­jis reži­­­mas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstu­mia orą per 13000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

samsung

Valdykite oro kondicionierių paprastai!

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, „Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naują 1-kryp­tės kase­tės apdai­lą

Samsung pristato naują oro valymo kase­tės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali, joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Oro valymo skyde­lyje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: Pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; Dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras surenka ypač smul­kias dulkes iki 0,3 μm / mikronų ir steri­li­zuoja tam tikrų rūšių bakte­ri­jas. Jis gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

samsung
samsung

Samsung bevėjės 1-kryptės kasetės privalumai

  • Plonas, kompak­tiš­kas dizai­nas. Ši kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos.
  • Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­­zo­nas. Svir­telė yra net 10 cm pločio, todėl efek­ty­viau vėsi­na­mas oras iki 8m2 ploto, nepa­lie­kant nepa­liestų zonų.
  • Išma­nus komfor­tas. 1-kryptė kasetė turi inte­gruo­tus drėg­mės ir tempe­ra­tū­ros jutik­lius. Įren­gi­nys nuolat anali­zuoja šiuos du rodik­lius parink­da­mas tinka­miau­sią režimą.
  • Lengva prie­žiūra. Kad įren­gi­nys veiktų tinka­mai, kase­tės filt­rus reikia regu­lia­riai plauti vande­niu.
Techninė modelių specifikacija

Samsung bevėjės 1-kryptės kasetės komplektas

Papildoma informacija

Gamintojas

Samsung

Modeliai

3,3kW AC026RN1DKG/EU-AC026RXADKG/EU, Samsung, 4,0kW AC035RN1DKG/EU-AC035RXADKG/EU, Samsung

Gauti nemokamą konsultaciją

Pateikite užklausą dėl Samsung bevėjės 1-kryptės kasetės komplektas